Predlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

El. pošta
Štampa
PDF

Povodom najave da će Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju biti izmenjen za profesionalne pripadnike policije , Policijski sindikat Srbije daje na uvid predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, i obaveštava svoje članstvo kao i sve zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije da je preduzeo sve potrebne radnje u cilju njegovog tumačenja.  Obaveštavamo Vas da pravni tim Policijskog sindikata  Srbije, razmatra  navedeni predlog izmene zakona u cilju što boljeg rešavanja statusa zaposlenih u Ministarstvu  unutrašnjih poslova Republike Srbije koji će po usvajanju u Narodnoj skupštini Republike Srbije ići u penziju. O svim novinama bićete blagovremeno obavešteni.

 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ЗАКОНА О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ

 

Члан 1.

      У Закону о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04-УС, 84/04-др. закон, 85/05, 101/05-др. закон и 63/06-УС), у члану 231. став 1. број: „2007” замењује се бројем: „2009”. 

Члан 2.

      У Закону о изменама и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, број 85/05), члан 77. мења се и гласи:

      „Изузетно од одредбе члана 5. овог закона, за осигуранике из члана 42. тач. 2) до 5) Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04 и 84/04) старосна граница може се снижавати највише до 50 година живота закључно са 31. децембром 2009. године.

           Изузетно од одредбе члана 43. став 1. Закона о пензијском и инвалидском осигурању (Службени гласник РС, бр. 34/03, 64/04 и 84/04) осигураник из члана 42. тач. 2) до 5) тог закона коме престане запослење с правом на пензију пре испуњења услова из члана 19. тог закона  стиче право на старосну пензију ако је навршио најмање 50 година живота и 20 година стажа осигурања, од чега најмање 10 година ефективно проведених  на радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, закључно са 31. децембром 2009. године.

      Изузетно од одредбе члана 20. став 2. и члана 43. став 1. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04 и 84/04) осигураник из члана 42. тачка 1) тог закона коме престане запослење с правом на пензију пре испуњења услова из члана 19. тог закона стиче право на старосну пензију ако је навршио 20 година стажа осигурања, од чега најмање 10 година ефективно проведених  на радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, закључно са 31. децембром 2009. године.” 

Члан 3. 

      Овај закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
 
 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 
 

            I. УСТАВНИ ОСНОВ 

              Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. тачка 8. Устава Републике Србије, према коме Република Србија, поред осталог, уређује и обезбеђује систем у области социјалног осигурања. 

           II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

           Измену одредаба Закона о пензијском и инвалидском осигурању којима су прописани посебни услови за стицање права на пензију и одређивање висине права за осигуранике из члана 42. Закона, иницирали су надлежни органи у циљу заштите својих припадника. Као основни разлог бројних иницијатива за измену наведених чланова, наводи се превремена психофичика исцрпљеност због специфичног радног искуства и немогућности ефикасног рада до година живота за стицање права на пензију прописаних важећом одредбом, као и драстична разлика у висини пензије припадника одређених државних органа (Министарство унутрашњих послова и Безбедносно-информативна агенција), који као категорија осигураника из члана 42. Закона, остварују право на пензију под повољнијим условима, а који би право на пензију остварили после 31. децембра 2007. године. 

            Изменом и допуном одредбе члана 77. Закона, створиће се услови за решавање проблема осигураника запослених, припадника одређених државних органа (Министарство унутрашњих послова и Безбедносно-информативна агенција), који после навршења одређених година живота а пре година прописаних за стицање услове за одлазак у старосну пензију, нису у могућности да и даље ефикасно обављају свој посао, при чему се здравствено стање тих осигураника према правилима медицинске струке не може окарактерисати као потпуни губитак радне способности, који представља битан услов за стицање права на инвалидску пензију.

      Изменом одредбе члана 231. став 1. Закона, обезбедиће се да осигураници из члана 42. Закона, до 31. децембра 2009. године, остварују право на пензију под повољнијим  условима и повољнијим начином обрачуна пензије.   

      Изменама закона омогућиће се услови да се посебне категорије осигураника из члана 42. Закона, који стичу право на пензију после 31.децембра 2007. године, доведу у равноправни положај у погледу обрачуна пензије, са осигураницима који испуњавају услове за старосну пензију до 31. децембра 2007. године као и да категорија осигураника из члана 42. став 1. тачка 1) Закона због природе посла који обављају и које је ограничено навршењем одређених година живота остварују право на пензију под повољнијим условима до 31.децембра 2009. године. 

            Циљеви који се постижу овим законом су следећи:

            - могућност да категорија осигураника из члана 42. тачка 1) Закона, због специфичности посла који обављају стекну право на пензију под повољнијим условима до 31. децембра 2009. године;

  • обезбеђење равноправног положаја осигураника утврђених у члану 42. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, у погледу начина обрачуна пензије, без обзира на то да ли испуњавају услове за старосну пензију пре или после 31. децембра 2007. године;
  • повољнији начин обрачуна пензије за категорије осигураника утврђених у члану 42. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, и то од пензијског основа који представља просечни месечни износ зараде осигураника остварене у календарској години која претходи години остваривања права;
  • конзистентност у погледу начина обрачуна пензије и услова за стицање права на пензију до 31. децембра 2009. године, за осигуранике из члана 42. Закона.

      Имајући у виду да је реч о условима за стицање права на старосну пензију и начин обрачуна пензије за категорије осигураника утврђене у члану 42. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који је утврђен искључиво наведеним Законом, то значи да се измене утврђених услова за стицање права на старосну пензију и начина обрачуна пензије може утврдити само Законом.

      Доношење Закона о измени Закона о пензијском и инвалидском осигурању је једини начин да се из напред наведених разлога измене Законом утврђени услови за стицање права на старосну пензију и начин обрачуна пензије.  
 

      III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 
 

              У члану 1. предлаже се да се изменом одредбе члана 231. став 1. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, омогући посебним категоријама осигураника из члана 42. Закона, који стичу право на старосну пензију после 31. децембра 2007. године, да се висина пензије и даље обрачунава на повољнији начин. Чланом 42. Закона утврђено је да су осигураници запослени који остварују право на пензију под посебним условима следећа лица:

 • службена лица у смислу прописа о вршењу унутрашњих послова и припадници Безбедоносно-информативне агенције,
 • запослени у Министарству спољних послова који раде на пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем,
 • запослени у органима и организацијама који раде на пословима контра радио-извиђајне службе и пословима криптографије,
 • овлашћена службена лица у смислу прописа о извршењу кривичних санкција,
 • овлашћена службена лица Пореске полиције у смислу прописа о пореској администрацији.

Изменом члана 231. Закона, створили би се услови да осигуранику из члана 42. Закона, који стиче право на старосну пензију после 31. децембра 2007. године, обрачун пензије врши од пензијског основа који представља просечни месечни износ зараде осигураника остварене у календарској години која претходи години остваривања права. Оваквом изменом би се изједначила сви осигураници из члана 42. Закона, који стичу право на пензију, тако што би право на наведени повољнији обрачун пензије имали и они осигураници из члана 42. Закона, који испуњавају услове за старосну пензију после 31. децембра 2007. године. 

             У члану 2. предлаже се измена одредбе члана 77. Закона о допунама и изменама Закона о пензијском и инвалидском осигурању (члан који није ушао у пречишћен текст закона), припадници одређених државних органа (Министарство унутрашњих послова и Безбедносно-информативна агенција), стекну право на старосну пензију под повољнији условима односно без обзира на навршене године живота. Наведеном изменом Закона, овлашћена службена лица у смислу прописа о вршењу унутрашњих послова и припадници Безбедоносно-информативне агенције који наврше 20 година стажа осигурања, од чега најмање 10 година ефективно проведених на радним местима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, могу да без обзира на године живота стекну право на старосну пензију до 31. децембра 2009. године. Оваквом изменом би се потпуно уважиле све психофизичке специфичности обављања послова ове категорије осигураника које доводе до превремене немогућности за обављање посла.

 

           У члану 3. предлаже се да закон ступи на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
 

      IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 

      За спровођење овог закона потребно је обезбедити додатна средства у буџету Републике Србије.

      Износ финансијских средстава која су потребна за спровођење овог закона зависи од броја запослених у Министарству унутрашњих послова и Безбедносно-информативној агенцији који ће испунити услов за стицање права на пензију. 

      V. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА РАНИЈЕ СТУПАЊЕ НА СНАГУ ЗАКОНА  

      Чланом 3. Предлога закона предвиђено је да закон ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

      У члану 196. Устава Републике Србије, утврђено је да закони и други општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, с тим да могу да ступе на снагу раније само ако за то постоје  нарочито оправдани разлози, утврђени приликом њиховог доношења.

      Уколико закон не би ступио на снагу даном објављивања, с обзиром да одредба члана 231. став 1. Закона, чија се измена предлаже, има примену до 31. децембра 2007. године, одређени осигураници који би право на пензију остваривали у периоду од 1. јануара 2008. до дана ступања закона на снагу у редовној процедури - осмог дана од дана објављивања, били би у неповољнијем положају, у односу на она лица која право на пензију остварују до 31. децембра 2007. године, јер би се њима обрачун пензије вршио на неповољнији начин. Ступање на снагу закона даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” обезбеђује се да сва лица на која се односи члан 231. Закона, буду у једнаком правном положају, односно да право на пензију остваре под истим условима.  

      VI. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

      Предлаже се Народној скупштини Републике Србије, да се Закон доносе по хитном поступку.

      Правни основ за доношење Закона по хитном поступку предвиђен је у члану 161. Пословника Народне скупштине Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 56/05- пречишћен текст и 81/06).

      Уколико се Закон не би донео по хитном поступку настале би штетне последице у раду Министарства унутрашњих послова и Безбедносно-информативне агенције, које би се састојале у томе што би одређен број запослених у тим органима, који обављају послове овлашћених службених лица, приликом остваривања права на пензију био у неравноправном положају  у односу на друге припаднике у тим органима који остварују право на пензију под повољнијим условима, што би могло довести до незадовољства и штетних последица на рад наведених органа.